شعبه ها :

باغمیشه ما بین میثاق 4 و 6.

پاسداران 24 متری اطلس.

شماره تماس:

شعبه باغمیشه:

04136673395

شعبه پاسداران:

04136673395